achtergrondplaatje

Huisregels KdK Elst

Huisregels KrijgdeKleertjes Elst
 
1. Inleiding
1.1 Wij hebben voor het gebruik van het ruilpunt van Krijg de Kleertjes in Elst een aantal huisregels (ook wel gebruiksvoorwaarden) opgesteld zodat iedereen weet wat we van elkaar verwachten en waar we elkaar aan willen houden.
Met het gebruik van ons ruilpunt aanvaard je onderstaande regels.
 
2. Dienst
2.1 Het ruilpunt van Krijg de Kleertjes in Elst is onderdeel van een project van een stichting onder het Nederlands recht. De stichting heet Stichting ProRuil. KvK-nummer 55041876, BTW-nummer 851542293B01, gevestigd in Bunnik.
 
2.2 Het ruilpunt van Krijg de Kleertjes in Elst faciliteert het ruilen van kleding. Het is gratis en voor iedereen toegankelijk. Wij vragen de gebruikers zorg te dragen voor het aanbieden van mooie kleding. 
 
2.3 Er geldt een beperking op het gewicht dat per keer ingebracht mag worden. Vrijwilligers controleren de ingebrachte kleding zorgvuldig en bepalen het aantal stempels voor uw ingebrachte kleding en schoenen. Vrijwilligers van het ruilpunt behouden het recht, om aangeleverde kleding te weigeren, deze dient u mee naar huis te nemen. U kunt goederen tot een half uur voor sluitingstijd inbrengen. Voor het innamebeleid verwijzen we naar de ruilregels op de website www.krijgdekleertjes.nl/ruilpunt/Elst.
 
2.4. Je bent zelf verantwoordelijk voor  het op de hoogte zijn van de (gewijzigde) ruilregels. Wij communiceren gewijzigde regels in het ruilpunt, op de website, Facebook en Instagram. Wij kunnen bijvoorbeeld een tijdelijke innamestop van bepaalde kleding invoeren.
 
2.5 De vrijwilligers bepalen wanneer ingebrachte kleding in de winkel worden geplaatst. Alleen kleding die in de winkelrekken is ingeruimd, mag  worden meegenomen.
 
2.6 Je bent zelf verantwoordelijk voor het controleren van de kleding die je uitzoekt. Wil je het toch niet en breng je het een ander moment weer terug, dan kan het zijn dat we het kledingstuk toch afkeuren omdat een andere vrijwilliger anders bepaalt. Dit is je eigen risico.
 
2.7 Wij behouden ons het recht het ruilpunt gesloten te houden i.v.m. onvoldoende vrijwilligers. Wij zullen dit z.s.m. communiceren via de website, Facebook en Instagram.
 
2.8 Stempels zijn alleen geldig bij het ruilpunt van Krijg de Kleertjes in Elst. Deze zijn niet in geld inwisselbaar. Bij het stoppen van het ruilpunt van Krijg de Kleertjes in Elst verliezen zij hun waarde.
 
2.9 Door onze huisregels proberen we problemen te voorkomen. Heb je toch problemen met een andere bezoeker, vrijwilliger of derde probeer dit dan eerst zelf op te lossen. Mocht je er toch niet uitkomen, dan kan je contact opnemen via krijgdekleertjeselst@gmail.com.
 
3. Ontoelaatbaar gebruik
3.1 Ieder mens is welkom, elk gedrag niet. Je dient respectvol met vrijwilligers, assistent-medewerkers en andere bezoekers om te gaan. Zo staan wij niet toe dat je opmerkingen maakt:
(a) die beledigend zijn of agressief van toon
(b) die discriminerend is op grond van godsdienst, politieke voorkeur, ras, geslacht, nationaliteit, geaardheid of anderszins kwetsend zijn;
(c) die (seksueel) intimiderend zijn;
(d) die onjuist, misleidend en/of onvolledig zijn;
(e) waarmee wij het om andere dan de hierboven genoemde redenen niet eens zijn.
 
3.2 Wij gaan niet in discussie waarom kleding/schoeisel niet is ingenomen. Elke vrijwilliger beoordeelt de ingebrachte kleding zorgvuldig. Je kan zelf nalezen in de ruilregels waarom een kledingstuk niet voldoet.
 
3.3 Het doorverkopen, bijvoorbeeld via internet of op een rommelmarkt, van kleding en schoenen die meegenomen zijn bij het ruilpunt is niet gewenst.
 
3.4 Soms krijgen we nieuwe kleding/schoeisel van winkels. Omdat we alle gebruikers een kans willen geven iets nieuws uit te zoeken, leggen we een beperking op in het aantal artikelen dat je hiervan mag meenemen. Dit wordt door de vrijwilligers bepaald en hieraan dien je je te houden.
 
4. Maatregelen
4.1 Bij overtreding van de regels zullen we je in de meeste gevallen eerst waarschuwen. We kunnen een overtreding zelf signaleren, of optreden op basis van meldingen en klachten van gebruikers of anderen. Afhankelijk van de aard en ernst van de overtreding, kunnen de vrijwilligers naar eigen inzicht en zonder nadere toelichting onder meer de volgende maatregelen nemen:
(a) jouw gebruik van ons ruilpunt waaronder de toegang tot het  ruilpunt beperken of beëindigen.
(b) verstrekking van jouw (persoons)gegevens aan bepaalde derden (zoals politie, justitie en rechthebbenden), zoals uitgelegd in ons Privacybeleid.
 
4.2 Bovenstaande maatregelen zijn niet uitputtend. Daarnaast houden we het recht om juridische maatregelen te nemen en schadevergoeding te eisen.
 
4.3 Voor zover wij schade lijden die hiermee verband houdt, worden de kosten op jou verhaald.
 
4.4 Bij een strafbaar feit zoals diefstal of lichamelijk geweld, schakelen wij de politie in.
 
5. Aansprakelijkheid
5.1 Het ruilpunt van Krijg de Kleertjes is in ieder geval niet aansprakelijk voor schade (directe, bijzondere, indirecte en gevolgschade) die het gevolg zijn van het gebruik en functioneren van ons ruilpunt.